UGL har använts under mer än 30 års tid inom försvaret för att förbättra deras synsätt på ledarskap och under 90-talet har även näringsliv och andra organisationer visat stort intresse för UGL.

UGL handlar om lärande genom upplevelser och bygger på Will Schutz forskning kring grupper och deras utveckling kopplat till ledarskap, samt Susan Wheelan’s modell IMGD över gruppers utvecklingsfaser.

UGL i CM Developments regi

Den standardiserade UGL-utbildningen ger ingen möjlighet till att mäta effekten av deltagarens utveckling så CM Development utvecklade ett koncept med både förberedelser och uppföljning. Det skapar förutsättningar att mäta deltagarens utveckling och i ett senare skede dess effekter i verksamheten.

Vad som händer innan kursstart

Deltagaren går igenom allt material och genomför alla de aktiviteter som beskrivs.
För att ge dem de bästa möjliga förutsättningarna är det viktigt att deltagaren är aktiv även före och efter kursveckan och då man involverar sin närmaste omgivning med en Spegelbild kring sitt vardagliga agerande, diskuterar mål och förväntningar med sin närmaste chef och starta upp en Personliga Utvecklings Plan (PUP).

Vad som händer under kursveckan

Deltagaren genomför uppgifter enskilt och i grupp och får reflektera och samtala om upplevelserna efter genomförandet
UGL-utbildningen hålls i internatform, måndag – fredag, och börjar med för gruppen anpassade uppgifter som över veckan blir mer kvalificerade. Erfarenheten och lärandet ligger i de processer som gruppen går igenom för att utvecklas och mogna.

I slutet av veckan reviderar deltagaren sin PUP med hjälp av de erfarenheter de samlat på sig från kursveckan. Deras PUP kommer att ligga grund för deltagarnas fortsatta utveckling och uppföljningsfasen.

Vad som händer efter kursveckan

Deltagarens utvecklingsfas slutar inte efter det att kursveckan är avslutad.
Snarare så börjar utvecklingen efter det att kurs-veckan är genomförd.
Uppföljning med chef. Två veckor efter kurs sker den första uppföljningen tillsammans med sin närmaste chef .

Vad händer sen..

Efter ca 3 månader sker en uppföljningsdag för hela gruppen vilket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och fortsatt utvecklingsarbete.
Ny uppföljning med chef, två veckor efter uppföljningen.

Investering

Ordinarie investering/deltagare är 29 400 kr inklusive internatkostnad, ex.moms.
Priset per deltagare kan dock variera beroende på hur många deltagare ni väljer att utveckla genom CM Developments UGL-koncept